Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens
BVBA Ohmeron

Leo de Bethunelaan 101
9300 Aalst
BE 0882.485.907
info@ohmeron.be
+32 53/777.901
+32 53/771.249

Verkoopsvoorwaarden
1. Onze facturen zijn betaalbaar te Aalst op het adres van OHMERON bvba, netto, contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule.

2. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een interest van 18% opleveren en verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 40 euro.

3. Tot aan de voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper en kunnen in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.

4. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper.

5. De goederen zelfs franco verzonden reizen op risico van de geadresseerde.

6. Om geldig te zijn dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen van de levering.

7. De aansprakelijkheid van OHMERON bvba beperkt zich tot de waarde van de geleverde goederen met uitsluiting van alle middellijk of onmiddellijk ontstane schade.

Disclaimer
Lees de hierna volgende bepalingen zorgvuldig. Het bezoeken van de website www.ohmeron.be impliceert uw bevestiging van het feit dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

1. Informatie op de website van Ohmeron BVBA
Ohmeron BVBA geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld. Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt ermee in alle risico’s die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen, met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door één of ander virus dat via het systeem zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.
2. Intellectuele eigendommen
De teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken en logo’s zijn onderworpen aan een copyright en de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet gewijzigd worden of overgedragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toelating vanwege Ohmeron BVBA. Ohmeron BVBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.
3. Automatisch geregistreerde informatie.
Deze website kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de pagina's die u bezoekt op de website of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.
4. Persoonlijke informatie die u expliciet meedeelt.
Indien u gebruik maakt van het gastenboek van Ohmeron BVBA zullen uw gegevens automatisch geregistreerd worden. De persoonsgegevens die u aan Ohmeron BVBA verstrekt, worden verzameld en verwerkt door Ohmeron BVBA, Leo de Béthunelaan 101, 9300 Aalst. Deze gegevens kunnen door Ohmeron BVBA gebruikt worden voor informatie- en promotiecampagnes. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan U deze gegevens opvragen en, indien nodig, laten verbeteren.
Indien u niet op de hoogte wenst gehouden te worden van acties en evenementen kan u uw gegevens laten verwijderen. Contacteer hiervoor Ohmeron BVBA via info@ohmeron.be
5. Links.
Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Ohmeron BVBA heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud ervan. Het plaatsen van links door Ohmeron BVBA houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites.
6. Geschillen.
Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Aalst bevoegd.